Kaavoitusta on seurattava

Kaavoitus väritetty

Kaavoituksella tarkoitetaan maankäytön suunnittelua. Se on väline, jolla alueiden käyttöä yhteiskunnassamme ohjaillaan ja suunnitellaan.

Suomessa aluesuunnittelua tehdään neljällä eri tasolla. Puhutaan kaavahierarkiasta, jossa ylimpänä ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Seuraavalla tasolla ovat maakunnissa tehtävät maakuntakaavat ja alimmilla tasoilla kuntatason yleiskaavat ja asemakaavat. Ylemmät kaavat ohjaavat alempien kaavojen laatimista. On siis hyvä seurata muutakin kuin oman tontin tai korttelin asemakaavoitusta.

Yritysten kannattaa seurata ympärillä tapahtuvaa kaavoitusta useastakin eri syystä. Ensinnäkin sillä vaikutetaan niiden toimintaympäristöön. Kaavoituksen seurauksena yrityksen naapuriin voi tulla esimerkiksi uusi pientaloalue, jonka asukkaat saattavat häiriintyä yrityksen toiminnasta aiheutuvasta melusta. Toiseksi kaavoitus vaikuttaa myös yrityksen varsinaiseen toimintaan erityisesti silloin, jos yritys tarvitsee ympäristölupaa. Kaava huomioidaan ympäristölupaharkinnassa sekä luvan myöntämisen edellytyksiä että lupaehtoja harkittaessa. Kaavassa voidaan esimerkiksi asettaa määräyksiä, jotka toteutuessaan estäisivät yrityksen suunnitteleman uuden hankkeen.

Kaavoitusta on hyvä seurata myös siksi, että kaavoitusta pidetään hallintopäätöksenä. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeusvaikutteisessa kaavassa olevaa ehtoa on sovellettava, vaikka se olisi kenties kumottu, jos kaavasta olisi ajoissa valitettu. Kaavoitusprosessin lähtökohtana on sen vuorovaikutuksellisuus. Kuntalaisilla (ihmisillä ja yrityksillä) on siis laissa taattu oikeus osallistua kaavoitusprosessiin sen eri vaiheissa. Tämä tehdään antamalla valmisteltavasta kaavasta mielipiteitä ja muistutuksia.

Kaavoitusprosessiin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä mitä aikaisemmassa ja useammassa vaiheessa kaavoitusta valmistelevalle taholle toimitetaan hyvin perusteltu mielipide, sitä suurempi todennäköisyys on, että kaavan sisältöön kyetään vaikuttamaan.

Aikainen vaikuttaminen on tärkeää myös siksi, että ennen kaavan hyväksymistä sen sisältöä voidaan kritisoida epätarkoituksenmukaisuudesta, mutta vahvistetusta kaavasta voidaan valittaa enää ainoastaan laillisuusperusteilla.

PageLines