Koeaikapurku on syytä tehdä harkiten – työnantaja voi ehkäistä riidat jo etukäteen

Kirjoitusta lukulampun alla

Koeaika on työnantajalle hyvä keino varmistaa uuden työntekijän sopivuus tehtäviinsä. Siksi työsopimuksissa usein sovitaankin koeajasta, jonka aikana työsopimus voidaan purkaa päättymään heti. Työnantajan on kuitenkin tärkeä muistaa, että edes koeajalla työsuhdetta ei voi purkaa ilman seurauksia, jos taustalla on epäasiallinen syy.

Koeajasta sopiminen

Koeajasta voidaan sopia vain työsuhteen alussa ja sopiminen kannattaa tehdä kirjallisesti. Pääsääntöisesti koeajan pituus saa olla enintään neljä kuukautta (1.1.2017 alkaen 6 kk) tai korkeintaan puolet työsuhteen kestosta.

Uusittuun sopimukseen koeaikaehtoa ei pääsääntöisesti voida ottaa. Koeaikaehto voidaan ottaa uusittuun sopimukseen vain, jos edellisestä työsuhteesta on pitkä aika tai työntekijän tehtävät olennaisesti muuttuvat. Viime kädessä jää tuomioistuimen arvioitavaksi, mikä on ollut riittävän pitkä aika tai riittävä olennainen muutos.

Koeajasta on aina syytä sopia kirjallisesti. Jos työsopimuksessa ei ole erikseen sovittu koeajasta, mutta työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, täytyy työnantajan ilmoittaa määräyksestä erikseen. Jos tämä ilmotus laiminlyödään, ei työnantajalla ole oikeutta purkaa sopimusta.

Koeaikapurku työsopimuslain mukaan

Koeaikapurku on tehtävä koeajan kuluessa ja ilmoitus työsuhteen päättymisestä on toimitettava työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos henkilökohtainen ilmoitus ei ole mahdollinen, voidaan ilmoitus toimittaa myös kirjeitse tai sähköpostilla.

Postissa tai sähköpostitse lähetetty päättämisilmoitus on tehty riittävän ajoissa, jos se on lähetetty tai annettu postin kuljetettavaksi koeajan kuluessa riippumatta siitä, milloin asia tulee työntekijän tietoon.

Työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi työsopmuksen päättämisen syistä ennen kuin työsopimus voidaan purkaa. Työntekijällä on kuultaessa oikeus käyttää avustajaa.

Koeajalla purettu työsopimus päättyy heti.

Asiallinen peruste koeaikapurulle

Koeaikapurku ei edellytä erityistä irtisanomis- tai purkuperustetta mutta perusteen on kuitenkin oltava asiallinen.

Koeajan tarkoitus on tarjota työsuhteen molemmille osapuolille mahdollisuus arvioida työsuhteen alussa, vastaako sopimussuhde sille asetettuja vaatimuksia. Asiallinen peruste koeaikapurulle on tyypillisesti sellainen työntekijään tai hänen työsuoritukseensa liittyvä syy, joka antaa työnantajalle aihetta katsoa, että tehty työsopimus ei vastaa sille asetettuja vaatimuksia.

Epäasialliset purkuperusteet ovat kiellettyjä ja tietyissä tilanteissa voi syntyä syrjintäolettama. Työnantajan on siten tietyissä tilanteissa pystyttävä näyttämään, että esimerkiksi työntekijän raskaus tai sukupuolinen suuntautuminen ei ole työsuhteen päättämisen taustalla.

Työnantajan on syytä jo etukäteen miettiä, miltä tilanne voi jälkeenpäin objektiivisesti arvioiden vaikuttaa ja pohtia sitä, millä perustein mahdollinen syrjintäolettama on kumottavissa.

Koeaikapurun aiheuttamiin erimielisyyksiin kannattaa varautua

Erimielisyyksiin on syytä varautua jo etukäteen, koska työsuhteen purkaminen voi olla tunteita herättävä tapahtuma.

Työnantajan on hyvä varmistua siitä, voiko purkaminen synnyttää ulospäin vaikutelman siitä, että kyse olisi epäasiallisesta työntekijän syrjinnästä. Jos tästä herää pieninkään epäilys, tilanne on syytä käydä asianajajan kanssa läpi jo etukäteen ja selvittää, miten työsuhteen voi purkaa ja miten asia kannattaa hoitaa.

Työnantajan on hyvä varautua esittämään näyttöä purkuperusteen asiallisuudesta, jos asia varautumisesta huolimatta riitautuu. Asianajaja osaa kertoa millaista näyttöä asiassa tarvitaan ja mistä sitä saadaan.

PageLines