Lääkkeen aiheuttama haitta voi olla korvattava lääkevahinko

Lääkepillerit

Kaikki lääkkeiden käyttäjät on vakuutettu lääkevahinkojen varalta. Korvauksia lääkevahingosta haetaan Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä. Aina ei kuitenkaan ole selvää, milloin kyseessä on lääkevahinko ja mitä korvauksia siitä voi saada.

Millainen on korvattava lääkevahinko?

Lääkevahinko on ruumiillinen tai psyykkinen sairaus tai ruumiinvamma, jonka todennäköinen aiheuttaja on vammautuneen käyttämä lääke. Korvauksen saaminen ei edellytä, että lääkkeessä olisi jokin turvallisuuspuute.

Jotta lääkevahingosta voi saada korvausta, tulee toimintakyvyn alentua yhtäjaksosesti vähintään 14 vuorokauden ajaksi. Myös pysyvät ruumiinvammat ja sairaudet sekä kuolema korvataan lääkevahinkona.

Korvausta ei kuitenkaan makseta sellaisessa tapauksessa, jossa on otettu lääketieteellisesti välttämätön riski potilaan hoitamiseksi. Myöskään lääkkeiden väärinkäyttötapauksissa ja laittoman hankinnan yhteydessä sattuneista vahingoista ei voi saada korvausta.

Aina ei ole selvää, onko kyse lääkevahingosta vai potilasvahingosta. Lääkevahinkoina korvataan vain suoraan lääkkeestä aiheutuneet vahingot, kun taas potilasvahingosta voi olla kyse silloin, jos lääkkeen määräämisessä on tapahtunut virhe.

Lääkevahinkokorvausta pitää hakea kolmessa vuodessa

Lääkevahinkoa koskeva korvaushakemus tulee tehdä kolmen vuoden kuluessa vahingon ilmenemisestä. Jos vahinko ei ole ollut havaittavissa, pitäisi korvaushakemus joka tapauksessa tehdä 10 vuoden kuluttua lääkkeen käytön lopettamisesta.

Jos epäilee lääkevahinkoa, tilannetta on syytä seurata tarkasti lääkärin valvonnassa. Myöhemmän korvausasian käsittelyssä potilasasiakirjoihin tehdyt merkinnät ovat erittäin tärkeässä roolissa.

Korvauksia kannattaa hakea hyvissä ajoin, koska syy-yhteyden osoittaminen lääkkeen käyttämisen ja aiheutuneen vahingon välillä vaikeutuu ajan kulumisen myötä.

Vahingon ja lääkkeen välinen syy-yhteys pitää näyttää

Se, että jokin haitallinen oire tai vaiva ilmenee lääkkeen käytön jälkeen, ei välttämättä riitä osoittamaan, että kysymyksessä on lääkkeen aiheuttama vahinko. Ajallisen yhteyden lisäksi on otettava huomioon muut mahdolliset tekijät, jotka ovat voineet aiheuttaa lääkevahingoksi epäillyn vamman tai sairauden.

Lääkevahinkotapaukset voivat olla hyvin haastavia ja vaatia perusteellista selvittelyä. Lääketieteellisen selvityksen lisäksi on tärkeä pohtia myös sitä, kuinka todennäköisenä syy-yhteyttä voidaan oikeudellisesti arvioiden pitää.

Etenkin vakavammissa lääkevahinkoasoissa on syytä olla yhteydessä asiaan perehtyneeseen asianajajaan, joka osaa kertoa, mitä selvitystä korvaushakemuksen tueksi on hankittava ja mitkä ovat edellytykset asian eteenpäin viemiseen.

PageLines