Puhtaan varallisuusvahingon korvaaminen

Mitä tarkoittaa puhdas varallisuusvahinko

Puhdas varallisuusvahinko on menetettyjä tuloja tai lisääntyneitä menoja. Kyse on puhtaasta eli toisin sanoen pelkästä varallisuusvahingosta silloin, kun vahinko ei ole yhteydessä esimerkiksi rikkoutuneeseen esineeseen tai loukkaantuneeseen ihmiseen.

Tuomioistuimissa tällaisena vahinkona on pidetty esimerkiksi menetettyä myyntiä, muuttokustannuksia, ansionmenetystä, saamatta jääneitä korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja saamatta jääneitä rojalteja.

Milloin menetetty myynti tai lisääntyneet kulut korvataan

Yleensä korvattavaa varallisuusvahinkoa syntyy sopimusrikkomuksen seurauksena. Toisin sanoen sopimusta rikkova osapuoli on velvollinen korvaamaan sopimusrikkomuksen aiheuttamat ylimääräiset kustannukset tai saamatta jääneet tulot.
Tilanne on vaikeampi, jos vahingon aiheuttajan ja vahinkoa kärsineen välillä ei ole sopimusta. Tällainen sopimussuhteen ulkopuolella varallisuusvahinko voidaan korvata vahingonkorvauslain perusteella, mikäli se on aiheutettu tahallaan tai huolimattomuudesta.

Lisäksi edellytetään, että vahinko on aiheutunut

1. rangaistavaksi säädetyllä teolla eli rikoksella;

2. julkista valtaa käytettäessä, esimerkiksi hallinnollisia lupa-asioita käsiteltäessä;

3. vahingon korvaamiseen on erittäin painavia syitä eli vahingon aiheuttajan menettely on ollut sillä tavoin moitittavaa, että korvauksen tuomitseminen katsotaan aiheelliseksi.

Puhtaasta varallisuusvahingosta on vaadittava korvausta huolellisesti

Vaadittaessa korvausta puhtaasta varallisuusvahingosta on selvitettävä, onko osapuolten välillä ollut sopimusta tai jotain sopimuksen kaltaista olosuhdetta, jonka johdosta vahingon aiheuttaja olisi korvausvelvollinen. Mikäli sopimusta ei ole, tulee selvittää, voidaanko korvausta vaatia vahingonkorvauslain perusteella.

Mikäli edellytykset vaatia vahingonkorvausta ovat olemassa, hankaluuksia voi aiheuttaa myös vaadittavan vahingonkorvauksen suuruuden arviointi. Esimerkiksi virheellisen lehtijutun tai kunnianloukkauksen perusteella aiheutunut myynnin menetys voi olla hankala määritellä. Viime kädessä tuomioistuimella on lain mukaan oikeus arvioida vahingonkorvauksen määrä tilanteissa, joissa vahingon suuruudesta ei ole kohtuudella saatavissa näyttöä.

Jos epäilet, että sinulle on aiheutettu taloudellista vahinkoa, ensimmäinen askel on pyytää tilanteesta vahingonkorvausasioihin perehtyneen asianajajan arviota.

PageLines