Pyydettiinkö taloyhtiön hallitukseen? Tunne vastuusi.

kerrostalot taivasta vasten

Hallituksessa pääsee vaikuttamaan taloyhtiön kehittämiseen, mutta valtaa seuraa myös vastuu. Jäsenyyteen on syytä suhtautua vakavasti, sillä tehtävässä ajetaan taloyhtiön etua vahingonkorvausvastuun uhalla.

Vahingonkorvausta lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomisesta

Hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän aiheuttaa asunto-osakeyhtiölakia tai taloyhtiön yhtiöjärjestystä rikkomalla. Korvattava vahinko voi aiheutua yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muullekin taholle.

Hallituksen tulee kiinnittää huomiota myös päätöksentekonsa asianmukaiseen dokumentointiin. Jos lakia tai yhtiöjärjestystä väitetään rikotun, on hallituksen pystyttävä osoittamaan, että toiminta on ollut huolellista.

Tarvittaessa asianajaja voi auttaa arvioimaan dokumentoinnin riittävyyttä ja asianajajan puoleen kannattaakin kääntyä herkästi, jos epäilee että korvattavaa vahinkoa on syntynyt tai että tällainen vaatimus saatetaan esittää.

Huolimattomuuskin voi johtaa vahingonkorvaukseen

Hallituksen yleinen huolellisuusvelvoite tarkoittaa, että sen on huolellisesti edistettävä taloyhtiön etua kaikessa tehtäviensä hoidossa.

Hallitus voi siis joutua korvausvastuuseen tekemällä huonoja päätöksiä, vaikka nämä päätökset eivät olisi lainvastaisia. Tällaisessa tapauksessa oikeus korvaukseen on kuitenkin vain yhtiöllä, ei yksittäisellä osakkeenomistajalla.

Toisaalta taloyhtiön etu tarkoittaa kaikkien osakkeenomistajien etua. Joissakin tilanteissa yksittäinenkin osakas voi ryhtyä ajamaan vahingonkorvauskannetta yhtiön hyväksi, jos yhtiö ei sitä tee.

Jos osakkaalla herää huoli taloyhtiön asioiden asianmukaisesta hoidosta eikä yhtiössä tartuta tilanteeseen, osakkaan ei kannata jäädä yksin huolensa kanssa. Asianajaja auttaa selvittämään, mitä tilanteen korjaamiseksi on tehtävissä.

Vain hyvästä isännöitsijästä on apua

Isännöitsijän palkkaaminen ei rajoita hallituksen vastuuta. Päinvastoin, hallituksen on valvottava myös isännöitsijää.

Isännöitsijän valintaan onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Hyvän isännöitsijän asiantuntemus auttaa välttämään monet asunto-osakeyhtiölain sudenkuopat, mutta huonosta isännöitsijästä on usein enemmän haittaa kuin hyötyä.

Isännöitsijä on myös vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Vahingonkorvaus on useimmiten mahdollista periä isännöitsijän vastuuvakuutusyhtiöltä, joka usein helpottaa korvauksen perimistä. Yhtiön ei kuitenkaan kannata lähteä perintätoimiin omin päin. Asianajajan laatima perusteltu korvausvaatimus yleensä auttaa korvausasian käsittelyä huomattavasti.

PageLines