Tarkista pysyvää ansionmenetyskorvausta koskeva korvauspäätös huolella

Vakavissa liikennevahingoissa henkilö menettää usein työkykynsä pysyvästi joko kokonaan tai ainakin osittain. Tästä seuraava ansionmenetys korvataan liikennevakuutuksesta, mutta toisinaan oikean korvauksen määrittäminen on haastavaa. Vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin on syytä suhtautua terveellä kriittisyydellä, sillä väärin laskettu korvaus voi johtaa isoihin menetyksiin. Tässä neljä tilannetta, joissa korvauspäätöksen oikeellisuus kannattaa tarkistuttaa asiantuntijalla.

Olet nuori

Mitä nuorempana henkilö on vammautunut, sen vaikeampaa on arvioida millaisille ansioille hän olisi työuransa aikana yltänyt.

Arviointi perustuu yleensä henkilön ansiohistoriaan. Opiskelijoiden ja työuransa alkupuolella olleiden henkilöiden osalta haasteeksi muodostuu se, että ansiohistoriaa ei ole lainkaan tai se on lyhyt. Tällöin arviointi perustuu erilaisiin palkkatilastoihin, joihin sisältyy runsaasti tulkinnanvaraa. Usein ansionmenetyskorvaus voidaan samojen tilastojen perusteella määritellä korkeammaksi kuin vakuutusyhtiö esittää.

Alle 18-vuotiaiden osalta korvaukset määrätään lähtökohtaisesti laissa säädetyn taulukon mukaisesti, mutta taulukkokorvauksista voi myös poiketa joko ylös- tai alaspäin. Silloin kun vakuutusyhtiö käyttää taulukkokorvauksia, on syytä pohtia olisiko niistä aihetta poiketa ylöspäin. Jos taas vakuutusyhtiö haluaa maksaa taulukkokorvauksia alhaisempia korvauksia, myös tämän päätöksen perusteet on syytä tutkia huolella.

Työurasi oli käännekohdassa

Koska ansionmenetyskorvaus perustuu pääsääntöisesti henkilön ansiohistoriaan, työuran käännekohdassa vammautuneen henkilön osalta tulevat ansiot saatetaan helposti arvioida liian pieniksi. 

Tyypillisesti tällainen tilanne syntyy silloin, kun henkilö on jo siirtynyt työelämään, mutta hän lisäksi opiskelee työn ohella. Kyse voi olla joko täydennyskoulutuksesta tai kokonaan uudesta ammatista. Vastaava tilanne voi syntyä myös silloin, kun henkilö on juuri saanut tai saamassa merkittävän ylennyksen nykyisessä työssään.

Työuran käännekohtiin liittyy siis sama ongelma kuin nuoren henkilön ansionmenetyskorvauksiin.

Olet yrittäjä

Yrittäjän ansionmenetyksen määrittäminen on erityisen vaikeaa ja näkemyserot vakuutusyhtiön ja yrittäjän välillä on tyypillisesti suuria.

Ensiksikin yrittäjän ansiohistorian määrittäminen on haastavaa, sillä yrittäjän ansioita ei voi määrittää pelkästään hänen itsellensä maksaman palkan perusteella. Arvioinnissa on huomioitava myös yrityksen tulos ja yrittäjän työn osuus siitä. Usein yrittäjän ja vakuutusyhtiön välillä on suuria erimielisyyksiä siitä, kuinka iso osa yrityksen tuloksesta perustuu yrittäjän henkilökohtaiseen työpanokseen.

Toisekseen yritystoiminnan luonteeseen kuuluu, että yrittäjän tuloissa voi olla suurta vaihtelua, jolloin tulevat ansiot saattavat poiketa merkittävästikin aiemmasta ansiotasosta. Yleensä yrittäjän odotus tulevasta tuloskehityksestä on selvästi myönteisempi kuin vakuutusyhtiön.

Saat vain osittaista ansionmenetyskorvausta

Toisinaan vakuutusyhtiö on sitä mieltä, että henkilövahingosta ei aiheudu täyttä työkyvyttömyyttä. Tällöin vakuutusyhtiö vähentää täydestä korvauksesta sen määrän, jonka henkilö kykenee vakuutusyhtiön arvion mukaan ansaitsemaan jäljellä olevalla työkyvyllään.

Ongelmia aiheutuu erityisesti silloin, kun henkilö ei tosiasiassa onnistu löytämään työkyvylleen sopivaa työtä. Tällöin joudutaan arvioimaan, onko henkilön työkyky kuitenkin laskenut niin paljon, että hänen työkyvylleen sopivaa työtä ei ole yksinkertaisesti tarjolla.

Toinen ongelmatilanne syntyy silloin, kun henkilö itse kokee, ettei hän kykene mihinkään ansiotyöhön. Tällöin joudutaan pohtimaan sitä, onko henkilön työkyky arvioitu väärin vai alentaako työkykyä myös jokin muu syy.

Mietityttääkö pysyvän ansionmenetyskorvauksen määrä? Pyydä arvio asiantuntijalta.

PageLines