Tuottajavastuu voi koskea sinunkin yritystäsi

Romua ja kiviseinä

Tuoko yrityksesi maahan paperia tai painettuja paperituotteita, sähkö- tai elektroniikkalaitteita, renkaita, autoja, paristoja tai akkuja? Tai tuoko yrityksesi maahan pakattuja tuotteita tai vastaako se kenties joidenkin tuotteiden pakkauksesta ja liikevaihtosi on vähintään miljoona euroa? Jos vastasit johonkin edellä esitettyyn kysymykseen kyllä, tuottajavastuu koskee myös sinun yritystäsi.

Tuottajavastuulla tarkoitetaan tiettyjen tuotteiden valmistajille ja maahantuojille asetettua velvollisuutta järjestää markkinoille saatettujen ja käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto kustannukseltaan. Tuottajavastuu koskee seuraavia tuotteita:

  • renkaat (moottorikäyttöisten tai muiden ajoneuvojen tai muiden laitteiden renkaat sekä renkailla varustetut ajoneuvot ja laitteet)
  • henkilöautot, pakettiautot ja niihin rinnastettavat muut ajoneuvot
  • sähkö- ja elektroniikkalaitteet
  • paristot ja akut
  • sanomalehdet, aikakauslehdet, toimistopaperit ja muut niihin rinnastettavat paperituotteet
  • pakkaukset.

Tuottajavastuun alaisten tuotteiden valmistajia tai ammattimaisia maahantuojia kutsutaan tuottajiksi. Pakkausten osalta tuottajana pidetään kuitenkin tuotteen pakkaajaa tai pakatun tuotteen maahantuojaa. Tuottajien yhteenliittymää kutsutaan tuottajayhteisöksi. Tuottajavastuu alkaa maahantuonnin tai valmistuksen aloittamisesta.

Tuottajilla on kolme tapaa hoitaa heille asetetut velvoitteet. He voivat hoitaa ne itse, liittyä olemassa olevaan tuottajayhteisöön ja siirtää velvollisuutensa sille tai perustaa yhdessä muiden tuottajien kanssa uuden tuottajayhteisön.

Tuottajille asetettua velvollisuutta vastaa niillä oleva etuoikeus alansa tuotteiden jätehuoltoon, kuten kerätyn materiaalin edelleen myyntiin. Tämä saattaa olla taloudellisesti merkittävä oikeus. Olennaista on, että tuottajavastuun alaisten tuotteiden jätehuolto on oltava kuluttajalle maksutonta.

Tuottajavastuun sisältö vaihtelee toimialoittain. Esimerkiksi kannettavien akkujen ja paristojen kohdalla jokaisen niitä myyvän kaupan tulee ottaa käytetyt akut ja paristot kuluttajilta maksutta vastaan, mutta niiden jätehuollosta ja sen kustannuksista kaupasta eteenpäin vastaavat akkujen ja paristojen maahantuojat ja valmistajat. Paperin ja paperituotteiden osalta tuottajien edellytetään keräävän jätepaperin maksutta jokaiselta kiinteistöltä taajama-alueella. Pientalo- ja haja-asutusalueella keräys voidaan hoitaa alueellisilla keräyspisteillä. Tuottajavastuujärjestelmästä aiheutuvat kustannukset on tarkoitus vierittää tuotteiden kuluttajilta perittävään myyntihintaan.

Tuottajayhteisön oikeudellisella muodolla ei ole väliä, se voi olla esimerkiksi yhdistys, osuuskunta tai osakeyhtiö. Sen täytyy kuitenkin olla riittävän vakaavarainen. Sillä pitää olla riittävät taloudelliset voimavarat kyetäkseen vastaamaan sille siirretyistä tuottajavastuuvelvoitteista jatkuvasti vähintään kuuden kuukauden ajan, vaikka sen toiminta jostain syystä lakkaisikin. Tuottajayhteisön myös tulee olla avoin kaikille sen toimialaan kuuluville tuottajille, jotka täyttävät ehdot ja maksavat niille asetetut maksut. Jos tuottajayhteisö jostain syystä lakkaisi, sille siirretyt velvollisuudet palautuvat takaisin kaikille yksittäisille tuottajille.

Tuottajavastuujärjestelmän valtakunnallisena valvontaviranomaisena ja tuottajarekisterin ylläpitäjänä toimii Pirkanmaan ELY.

PageLines