Välimiesmenettelyssä on järkeä

Neljä kirjaa pinossa

Välimiesmenettely on varteenotettava vaihtoehto sopimusriitojen ratkaisemiselle. Välimiesmenettelyn hyötyjä ovat nopeus, asiantuntemus ja luottamuksellisuus. Välimiesmenettelyssä saat lopullisen, täytäntöönpanokelpoisen tuomion tehokkaasti ja ilman pitkää valituskierrettä.

Välityslauseke ja välityssopimus

Kaksi tasavertaista tahoa voivat ratkaista erimielisyytensä parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos erimielisyydet eivät ratkea osapuolten keskinäisin neuvotteluin, välimiesmenettelyssä riidalle voidaan saada nopeasti puolueettoman välimiehen tekemä, oikeudellisesti perusteltu ratkaisu.

Välimiesmenettely perustuu sopimukseen. Välityssopimus kannattaa tehdä etukäteen, sillä sopimusta tehtäessä välityslauseke on helppo sisällyttää yhdeksi sopimuksen osaksi.

Välimiesmenettelystä voidaan kuitenkin sopia myös siinä vaiheessa, kun riita on jo syntynyt. Vaikka osapuolet olisivat muuten erimielisiä, voi hyvinkin olla molempien osapuolten edun mukaista ratkaista riita välimiesmenettelyssä.

Välimiesmenettelyn aloittaminen

Jos sopimuksesta syntyy erimielisyyttä, on asianajajan puoleen syytä kääntyä heti. Asianajaja auttaa sopivan välimiehen valitsemisessa ja huolehtii, että välimiehen nimeäminen tapahtuu asianmukaisesti.

Jos välimiesmenettelyssä on sovittu noudatettavaksi tiettyjä sääntöjä, kuten Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjä, laatii asianajaja lautakunnalle hakemuksen välimiesmenettelyn aloittamiseksi. Sen jälkeen osapuolten asianajajat sopivat välimiehestä tai jättävät nimeämisen Keskuskauppakamarin välityslautakunnalle.

Välimiesten valitsemisen jälkeen välimiesoikeuden puheenjohtaja ryhtyy osapuolten asianajajien kanssa selvittämään, miten asiassa on järkevintä edetä.

Välimiesmenettely ja sen kulku

Välimiesmenettely on tuomioistuinkäsittelyä vapaamuotoisempaa. Osapuolet voivat keskenään sopia lähes kaikista menettelytavoista. Välimiesmenettely siis mukautuu osapuolten tarpeisiin. Asianajajan asiantuntemusta tarvitaan kuitenkin siihen, miten menettely kannattaa järjestää.

Tyypillisesti välimiesmenettelyssä osapuolet ensin esittävät kantansa välimiehelle kirjallisesti, jonka jälkeen saatetaan vaihtaa lisäkirjelmiä. Kirjelmien vaihto tapahtuu tietyssä, yleensä etukäteen sovitussa aikataulussa.

Menettely päättyy yleensä suulliseen käsittelyyn, jossa voidaan kuulla todistajia ja asiantuntijoita. Myös suullisen käsittelyn kulku järjestetään ensisijaisesti asianosaisten oman sopimuksen mukaisesti.

Käsittelyn jälkeen välimies laatii perustellun välitystuomion. Välitystuomio on lopullinen eli siitä ei voi valittaa. Välitystuomio on siis heti täytäntöönpanokelpoinen. Välitystuomio voidaan panna täytäntöön kuten tuomioistuimen antama tuomio.

Välimiesmenettelyn edut

  • Nopeus (ei pitkiä valitusprosesseja)

  • Joustavuus (esim. mahdollisuus käyttää ratkaisijana erityisasiantuntijaa)

PageLines