Tuotevastuu on ankara

Hakaneulat ketjussa

Jos tuote ei ole ollut niin turvallinen, kuin olisi voinut kohtuudella odottaa, voi valmistaja, maahantuoja tai esimerkiksi se, joka on markkinoinut tuotetta omanaan, olla vahingonkorvausvelvollinen tuotteen aiheuttamista vahingoista tuotevastuulain perusteella.

Tuotteella tarkoitetaan tuotevastuulaissa irtainta esinettä – esimerkiksi koneita tai kuljetusvälineitä. Lisäksi tuotevastuu koskee osatuotteita, joilla tarkoitetaan muiden tuotteiden valmistamiseen käytettyjä tuotteita – esimerkiksi raaka-aineita tai komponentteja. Tuotevastuu ei siis koske pelkästään lopputuotteita.

Tuotevastuu kattaa henkilö- ja esinevahingot

Tuotevastuun perusteella korvattaviksi voivat tulla vahingot, jotka ovat aiheutuneet tuotteesta henkilöille tai muulle omaisuudelle, kuin itse tuotteelle. Omaisuudella tarkoitetaan yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitettua tai siihen pääasiassa käytettyä omaisuutta. Elinkeinonharjoittamiseen käytetty omaisuus on rajattu tuotevastuulain ulkopuolelle.
Tuotteelle itselleen aiheutuneita vahinkoja ei korvata tuotevastuulain perusteella, mutta niitä voi koskea esimerkiksi takuu, kauppalaki tai kuluttajasuojalaki. Tuotevastuulaki ei rajoita oikeutta saada korvausta sopimuksen tai vahingonkorvauslain perusteella.

Tuotevastuu on ankaraa

Korvauksen saamiseksi vahingonkärsijän on näytettävä tuotteen aiheuttama vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä näiden välinen syy-yhteys. Tuotevastuu on ankaraa vastuuta, eli korvausvelvollinen vastaa vahingosta, vaikka ei olisi menetellyt huolimattomasti.

Korvausvastuusta voi vapautua näyttämällä, ettei tuotetta laskettu liikkeelle elinkeinotoiminnassa tai että puutteellinen turvallisuus johtuu siitä, että tuote täyttää viranomaisen antamat pakottavat määräykset. Korvausvelvollisuudesta voi vapautua myös näyttämällä, että tuotteen turvallisuudessa ei ollut puutetta silloin, kun tuote laskettiin liikkeelle.

Turvallisuuden arvioinnissa otetaan huomioon tuotteen markkinointi, käyttöohjeet sekä tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö. Ennakoitavissa olevalla käytöllä ei tarkoiteta ainoastaan sitä käyttötapaa, johon tuote on tarkoitettu, vaan myös sellaista muuta käyttöä, joka olisi pitänyt ennakoida.

Tuotevastuu kattaa koko jakeluketjun

Tuotevastuun kohdistuu valmistajaan tai maahantuojaan. Lisäksi tuotevastuu voi kohdistua siihen, joka on markkinoinut tuotetta omanaan, jos tuote on varustettu hänen nimellään, tavaramerkillään tai muulla erottautumiskykyisellä tunnuksella. Mikäli tuotteesta ei ilmene valmistaja, maahantuoja tai markkinoija, voi tuotevastuu kohdistua myös myyjään. Myyjän on vastuusta vapautuakseen nimettävä vahingonkärsijälle oikea vastuutaho.

Loppukäyttäjän oikeutta korvaukseen tuotevastuun perusteella ei voida rajoittaa sopimalla, mutta tuotteen valmistamiseen osallistuvat elinkeinonharjoittajat – esimerkiksi osatuotteen ja lopullisen tuotteen valmistaja – voivat keskenään sopia siitä, kuka vastaa viime kädessä tuotevahingosta.

PageLines