Uudiskohteen virhe – asuntokauppalaki edellyttää reagointia

Jos uudessa asunnossa ilmenee korjaustarpeita, on osakkaan ja asunto-osakeyhtiön reagoitava virheeseen nopeasti. Tämä on ymmärrettävää, sillä virheellä saattaa olla vaikutusta useiden eri tahojen välisiin oikeussuhteisiin: osakkeenomistaja, asunto-osakeyhtiö, perustajaosakas, pääurakoitsija ja aliurakoitsijat ovat kaikki tahoja, joiden asemaan virheet saattavat vaikuttaa.

Havaituista virheistä on ilmoitettava vuositarkastukseen mennessä

Uudiskohteen myyjän on järjestettävä 12–15 kuukauden kuluessa kohteen käyttöönotosta vuositarkastus, jossa todetaan mahdolliset rakentamisen virheet tai puutteet. Ostajan tai asunto-osakeyhtiön on viimeistään vuositarkastukseen mennessä ilmoitettava perustajaosakkaalle virheistä, jotka tuolloin ovat havaittavissa. Muuten he menettävät oikeutensa esittää vaatimuksia kyseisten virheiden johdosta.

Asuntokauppalain reklamaatiovaatimus on siten tiukka ja saattaa johtaa oikeudenmenetyksiin. Jos siis uudiskohteessa on ilmennyt rakennusvirheisiin viittaavia seikkoja, tulee taloyhtiön hallituksen ja asunnon ostajan viimeistään vuositarkastukseen mennessä selvittää mahdollisuutensa esittää virheiden johdosta vaatimuksia.

Taloyhtiön ja osakkeenostajan kannattaa myös huomioida, että mikään ei estä ilmoittamasta virheestä perustajaosakkaalle tai rakennuttajalle jo ennen vuositarkastusta.

Vuositarkastuksen jälkeen ilmenneistä virheistä on ilmoitettava viipymättä

Kaikkia virheitä taloyhtiön tiloissa tai uudiskohteen asunnoissa ei luonnollisestikaan voida havaita asuntokauppalain mukaiseen vuositarkastukseen mennessä eli 12–15 kuukauden kuluessa rakennuksen käyttöönotosta. Silloin virheestä on mahdollista reklamoida vasta vuositarkastuksen jälkeen. Vuositarkastuksen jälkeen ilmenneistä virheistä on kuitenkin reklamoitava mahdollisimman pian niiden havaitsemisen jälkeen.

Virheilmoituksen tekemisessä kannattaa myös huomioida, että asian ei tarvitse olla loppuun asti aukottomasti selvitetty ennen ilmoituksen tekemistä. Reklamaatiosta on kuitenkin käytävä riittävän yksiselitteisesti ilmi, mitä virhe koskee.

Ajoissa ja huolellisesti tehty virheilmoitus mahdollistaa myös sen, että perustajaosakas, pääurakoitsija ja mahdolliset aliurakoitsijat voivat osallistua asian selvittämiseen ja tarvittaessa virheen oikaisemiseen.

Ota ajoissa yhteys asianajajaan

Erimielisyydet erityisesti asunto-osakeyhtiön ja perustajaosakkaan sekä toisaalta pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välisissä vastuukysymyksissä ovat verrattain yleisiä.

Oikeudenmenetysten välttämiseksi ja ratkaisun löytämiseksi on suositeltavaa, että taloyhtiö käyttää asianajajaa jo virheilmoituksen tekemisessä ja perustajaosakas siihen tutustuessaan.

Myös pääurakoitsijan ja virheväitteen kohteena oleviin töihin osallistuneiden aliurakoitsijoiden on yleensä tarpeen käyttää asianajajaa, sillä heidänkään edut eivät välttämättä ole ainakaan kaikilta osin yhtenevät keskenään ja perustajaosakkaan kanssa.

Ilmenikö uudiskohteessa virhe?

PageLines