Kuluttajapalveluiden tarjoajalta edellytetään huolellisuutta

maailmanpyörä

Milloin on kyse kuluttajapalvelusta?

Kuluttajille voidaan tarjota hyvin erilaisia palveluita; kuluttajaturvallisuuslakia sovelletaan kaikkiin niihin palveluihin, joiden turvallisuudesta ei ole olemassa erityissääntelyä. Esimerkkinä voidaan mainita erilaiset seikkailu- ja elämyspalvelut, tatuointistudiot tai vaikkapa perinteinen kyläkeinu, joka on kuluttajaturvallisuuslain tarkoittama palvelu myös silloin, kun sen käyttäminen on kuluttajalle ilmaista.

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan palveluntarjoajalla on vastuu siitä, että kuluttajille tarjottava palvelu on turvallinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajapalvelun järjestäjän on huolehdittava siitä, ettei palvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Tuottajana voi olla elinkeinonharjoittajan sijaan esimerkiksi yhdistys, asunto-osakeyhtiö, kunta tai seurakunta, jos palvelua tarjotaan kuluttajaan vertautuville henkilöille.

Terveydelle vaarallisena kuluttajapalveluna pidetään esimerkiksi sellaista palvelua, joka voi aiheuttaa vamman tai sairauden siksi, että palvelussa käytettävän tavaran rakenteessa on vika. Omaisuudelle vaarallisena palveluna pidetään sellaista palvelua, joka voi vahingoittaa omaisuutta esimerkiksi siksi, että palvelusta on annettu harhaanjohtavia tietoja.

Vastuu pysyy toiminnanharjoittajalla

Erilaiset palvelut edellyttävät erilaisia toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi. Lähtökohtana on, että palvelua tarjoavan tulee tuntea tarjoamansa palvelu niin hyvin, että hän pystyy arvioimaan siihen liittyvät riskit ennakolta ja varautumaan niihin. Toiminnanharjoittajalle asetettu huolellisuusvelvollisuus edellyttää, että kaikki palvelun tarjoamiseen tai tuottamiseen osallistuvat tietävät palveluun liittyvät riskit ja sen, miten vaaratilanteessa toimitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myös esimerkiksi kesätyöntekijä tai sijainen tulee perehdyttää palveluun liittyviin turvallisuusohjeisiin.

Kuluttajalle on annettava tarvittavat riittävät ja oikeat tiedot palvelusta, jotta kuluttaja osaa arvioida palveluun liittyvät vaarat. On mahdollista, että palvelun tarjoajan on annettava kuluttajalle tietoja siitä, millaista terveydentilaa tai aiempaa kokemusta palveluun osallistuvalta edellytetään. Palveluntuottaja tai -välittäjä ei voi vapautua vastuusta ilmoittamalla, että kuluttaja osallistuu palveluun omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja vastaa palvelunsa turvallisuudesta myös, vaikka asiakas olisi allekirjoittanut vastuuvapauslausekkeen.

Palveluntarjoajan on annettava palvelun turvallisuutta koskevia ohjeita ja varmistettava, että kuluttaja on ymmärtänyt ohjeet. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjeiden tulee olla sellaisella kielellä, jota kuluttaja ymmärtää. Esimerkiksi mikäli palvelua voivat käyttää turistit, se on otettava huomioon. Turvallisuutta koskevat tiedot eivät saa sekoittua markkinointimateriaaliin.

Miten on meneteltävä, jos palvelusta on aiheutunut vaaraa

Mikäli toiminnanharjoittaja saa tietoonsa, että palvelusta aiheutuu vaaraa, asiasta on ilmoitettava valvontaviranomaisille. Palvelu on poistettava markkinoilta ja vaarasta on tiedotettava kuluttajille. Palvelun turvallisuuspuute on kuluttajansuojalain mukainen virhe, josta voidaan vaatia hyvitystä.

Mikäli palvelun turvallisuudesta ei ole huolehdittu riittävästi, voi palvelun tarjonnut olla vahingonkorvausvelvollinen aiheutuneista vahingoista. Lisäksi vastuussa oleva henkilö, kuten kunnan vastaava virkamies, voi joutua tapahtuneesta vahingosta rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Joskus vahinko tai tapaturma tapahtuu varautumisesta huolimatta. Koska eri palvelut edellyttävät erilaisia toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi, on arvioitava tapauskohtaisesti, onko palveluntarjoaja täyttänyt huolellisuusvelvollisuutensa. Mikäli tarjoamasi palvelu aiheuttaa esimerkiksi loukkaantumisen, kannattaa kääntyä asianajajan puoleen sen selvittämiseksi, mitä tulee ottaa huomioon mahdollisten korvausvaatimusten varalta.

PageLines