Mitä liikennevakuutus korvaa?

Auto ojassa

Liikenteessä sattuu usein vakavia henkilövahinkoja. Lakisääteinen liikennevakuutusjärjestelmä turvaa vahingonkärsineen oikeuden korvauksiin myös niistä vahingoista, joita ei aiheuteta tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Aina vakuutusyhtiö ja vahingoittunutta hoitaneet lääkärit eivät kuitenkaan ole yksimielisiä siitä, mitkä vahingot ja vammat ovat vakuutuksesta korvattavia ja mitkä eivät. Vakuutusriidoissa kannattaa aina käyttää apuna henkilövahinkoihin erikoistunutta asianajajaa.

Mitä vahinkoja liikennevakuutuksesta korvataan?

Liikenneonnettomuuden aiheuttamissa henkilövahingoissa, korvaus määräytyy pääasiallisesti vahingonkorvauslain mukaan. Erityisesti ansionmenetyskorvaus ja haittakorvaus luovat merkittävää taloudellista turvaa, jos liikenneonnettomuus johtaa työkyvyttömyyteen.

Liikennevahingon aiheuttama ansionmenetys korvataan liikennevakuutuksesta. Lähtökohtana ansionmenetyksen korvaamisessa on se ansionmenetys, jonka vahingoittunut olisi voinut saada ilma vahinkoa. Ansionmenetys on merkittävä taloudellinen turva esimerkiksi pysyvästi vammautuneelle, mutta se on myös korvaus, josta syntyy useimmin riitaa vakuutusyhtiön kanssa.

Pysyvien henkilövahinkojen johdosta vahingonkärsineellä on oikeus korvaukseen pysyvästä haitasta. Haittakorvaus perustuu hoitavien lääkäreiden määrittämään haittaluokkaan – joskin haittaluokan suuruudesta voi syntyä erimielisyyksiä vakuutusyhtiön kanssa. Myös kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta voi saada korvausta, vaikka vammasta ei jäisikään pysyvää haittaa.

Henkilövahingon perusteella voi saada korvausta myös sairaanhoitokuluista ja muista tarpeellisista vahingon aiheuttamista kuluista, jolla tarkoitetaan esimerkiksi apuvälineitä, joilla voidaan parantaa vammautuneen elämänlaatua. Tällaisia välineitä voivat olla esimerkiksi liikkumista tai viestintää edistävät apuvälineet, opiskelua helpottavat apuvälineet tai kodinkoneet, joiden avulla onnistuu itsenäinen arjesta selviytyminen.

Milloin korvauksista voi syntyä riitaa?

Vakuutusyhtiö ei aina suostu korvaamaan kaikkia lääkäreiden toteamia vahinkoja liikennevahingossa vammautuneelle. Tämä voi johtua siitä, ettei oireiden ja vamman välisestä syy-yhteydestä ole vakuutusyhtiön mielestä riittävää näyttöä.

Korvauksen määrästä voi syntyä riitaa, vaikka vakuutusyhtiö pitäisikin vammaa sinänsä korvattavana. Kyse voi olla esimerkiksi vamman haittaluokasta tai siitä, ettei jotain kustannusta tai menetystä pidetä liikennevahingon aiheuttamana.

Vakuutusyhtiö voi myös alentaa korvausta esimerkiksi vahingonkärsineen myötävaikutuksen perusteella, jos vakuutettu on itse aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Vakuutusriidassa kannattaa käyttää apuna asianajajaa

Erityisesti niskan retkahdusvammat ja aivovammat nostattavat usein erimielisyyksiä vakuutusyhtiöiden ja vahingonkärsineiden välillä – toisinaan jopa hoitavien lääkäreiden kesken. Vakuutusriidassa näyttö koostuukin usein monista erilaisista palasista – yleensä mikään yksittäinen lausunto ei riitä kääntämään asiaa vakuutetun eduksi

Vakuutusriidassa kannattaa käyttää apuna henkilövahinkoihin perehtynyttä asianajajaa, joka tietää millaista selvitystä kanteen tueksi on tarpeen esittää ja mistä selvitystä kannattaa hankkia. Vakuutusriitaan kannattaa varautua ottamalla asianajajaan yhteyttä jo hyvissä ajoin, jos näyttää siltä, että erimielisyyksiä on syntymässä.

PageLines